Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Leverancier bezoekt.

Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer.

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd.

Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.

Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Leverancier: de besloten vennootschap WEEX BV gevestigd te Munstergeleen of een aan deze vennootschap gelieerde persoon of entiteit die via de Website Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met zie Afnemer ter zake van de Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.

Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Afnemer bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.4 In verband met de specifieke aarde van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2 De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplichten Leverancier

4.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.2 Onverminderd eventueel voor leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden te bewaren is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.

4.3 Leverancier stelt middels zijn Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
d. de wijze van aflevering en betaling;
e. de eventuele kosten van aflevering;
f. het adres waar Afnemer een klacht kan indienen, welke adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Leverancier anders wordt aangegeven.

4.4 Leverancier wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Afnemer ontbindings- en /of vernietigingsmogelijkheden laat toekomen indien Leverancier niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Afnemer op grond van schending door Leverancier van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het tot stand komen van de Overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten en/of Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1 Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.

6.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van leverancier op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

6.3 In geval van betaling tegen factuur dient Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Leverancier een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvangen wordt bewezen.

6.4 In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigd bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling danwel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

6.5 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van Producten c.q. het verrichten van de werkzaamheden c.q. het verlenen van de diensten ingetreden wijziging in kostprijsbepalende factoren - zoals in de inkoopprijzen, de in- of uitvoerrechten, de lonen, de belastingen, de heffingen, de wisselkoers van de Euro tegenover vreemde valuta, de kosten van het dataverkeer - door Leverancier met inachtneming van de gewijzigde bedragen wor-den verhoogd. Afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval deze verho-ging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen één week na de kennisgeving van de verhoging plaats te vinden. Ingeval van ontbinding door Afnemer is Leverancier niet tot enige schadevergoeding gehouden.

6.6 Een in de Overeenkomst overeengekomen prijs kan op voorstel van Leverancier voor het eerst zes maanden na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten en vervolgens iedere zes (6) maanden worden gewijzigd met een percentage van maximaal 10%. Voor de geldigheid van een nieuwe geïndexeerde prijs is niet vereist dat van een door te voeren of doorgevoerde indexering tevoren een afzonderlijke mededeling aan Afnemer is gedaan.

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud

7.1 Leverancier geeft Afnemer toegang tot de Diensten door deze een inlognaam en wachtwoord te geven.

7.2 Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers, totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

7.3 Producten worden fysiek en onder rembours verzonden tenzij uit de Website van Leverancier voortvloeit dat zij op elektronische wijze worden verstrekt, in welk geval de Producten worden geacht te zijn afgeleverd indien zij in de e-mailbox van Consument zijn aangekomen, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten.

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende Producten en Diensten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet ander is bepaald.

8.2 Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Leverancier kan aantonen dat Afnemer door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Afnemer te laten retourneren tegen terugbetaling van de terzake door Afnemer betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van Leverancier gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

8.3 Afnemer staat ervoor in dat hij, inden en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

8.4 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

8.5 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reversengineering toepassen. Onder verveelvoudigen wordt mede verstaan het anders dan in strikt huiselijke kring vertonen van Programmatuur. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is Afnemer toegestaan van ter beschikking gestelde Programmatuur een backupexemplaar te maken dat identiek is aan het origineel mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het originele exemplaar.

8.6 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Producten of Diensten in Nederland inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Afnemer Leverancier de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Afnemer hierbij aan Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Leverancier vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde Producten of Diensten die door Afnemer of namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van de Producten of Diensten in combinatie met niet door Leverancier ter beschikking gestelde Producten of Diensten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde Producten of Diensten zijn ontwikkelde of zijn bestemd.

Artikel 9: Privacy

9.1 Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Leverancier en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

9.2 Afnemer is ervan op de hoogte dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over Afnemers activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de Producten of Diensten die Afnemer heeft besteld. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.

9.3 Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 10: Garanties

10.1 Gebreken welke door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van de Diensten zullen door Leverancier, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst ter zake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Afnemer. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Leverancier Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte) schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verband houdende met of voorvloeiende uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten of Diensten.

11.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan Leverancier betaalde vergoedingen exclusief BTW.

11.3 De artikelen 11.1,en 11.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

12.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Duur en beëindiging

13.1 De duur van de Overeenkomst hangt af van de gekozen abonnementsvorm.

13.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur wordt de Overeenkomst, behoudens een andersluidende afspraak van Partijen, verlengd met eenzelfde periode als waarvoor zij werd aangegaan, tenzij een Partij deze opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

13.3 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of opname in de WSNP een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13.4 In geval van ontbinding overeenkomstig zijn allevorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechte te effectueren.

13.5 Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Leverancier het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.6 Indien Afnemer een Consument is, heeft Afnemer het recht om gedurende 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 3 (drie) maanden ingeval Leverancier niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan. De Consument dient het Product, op zijn kosten, binnen 20 (twintig) dagen na verzending van de ontbindingsverklaring te retourneren, bij gebreke waarvan Leverancier zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingsrecht van artikel 6:52 BW kan beroepen.

13.7 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 14.1, 14.2 of 14.3 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
- openstaande betalingen;
- geheimhouding;
- Intellectuele Eigendomsrechten;
- aansprakelijkheid.

Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen

14.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 15: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

15.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

15.3 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

15.4 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden een zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

15.5 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.6 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

Privacy verklaring

Dit is de Privacy Verklaring van WEEX B.V.. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. 

Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt voor deze website, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquëte op deze website wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
het verlenen en factureren van onze diensten;
afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u contact opnemen met onze klantenadministratie (info@weexfitness.com);
verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw leeftijd en geslacht. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te stalaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Overdracht onderneming
Bij de verder groei en ontwikkeling van WEEX B.V. kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Kennisgeving en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke-instellingenpagina ‘Mijn profiel’. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@weexfitness.com.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via info@weexfitness.com